اقتصاد دریامحور؛ تعریف، مزایای به کارگیری این رویکرد، واقعیات و تجارب پیشین

نویسنده: دکتر مهدی استادی جعفری؛ کارشناس و پژوهشگر توسعه پایدار، لجستیک و حمل­ ونقل توسعه دریامحور و اقتصاد دریا که امروزه از آن زیاد می­ شنویم، طبیعتا توسعه با محوریت دریاست و موضوعی بسیار کلی...