مسجد شیخ نبهان (اول)؛ قدیمی ترین بنای تاریخی کلانشهر اهواز

نویسنده: محمد نبهان مسجد شیخ نبهان (اول) در ساحل شرقی رودخانه کارون بر بلند ترین نقطه شهر اهواز قدیم بر روی تپه های عامری واقع شده است. آن چه در تاریخ شفاهی منطقه و به نقل از خانواده بیت نبهان مذکور...