مطالبه گری با فخر فروشی متفاوت است

نویسنده: دکتر آیات فاطمی اصل از ویژگی های جامعه ای پویا، زنده و باانگیزه؛ مطالبه داشتن و ابراز و پیگیری آن است که با نام مطالبه گری شناخته می شود. اما مطالبه داشتن و ابراز آن به هرنحوی امکانپذیر...