حقیقت را نمی فهمم، پس هستم

حقیقت من، حقیقت تو و یا حقیقت آن ها .. مصداق کدام « حقیقت » است .. دنیای امروز ما بسیار پیچیده شده است، این پیچیدگی به خاطر این است که ما هم می خواهیم حقیقت این گونه به نظر برسد، که همه چیز پیچیده تر از...