من و پنج شنبه ها

وای ساعت ۵:۰۰ عصره! جلسه شروع شد! آره باید بجنبم و لباسای بیرونمو تنم کنم. می‌دوم و می‌دوم؛ مثل کسی که برا زندگی‌ می‌جنگه .. اصلا شاید من هم دارم همین کار رو می‌کنم!!! کفشم رو پام می‌کنم و سریع از...