تاکستانی در رهگذر (کرم علی درب)

میخائیل نعیمه (1988-1889) از ادیبان بزرگ مهجر و عضو «الرابطه القلمیه» و از منتقدان و اندیشمندان برجسته‌ی ادبیات معاصر عربی به شمار می‌رود. او یکی از جریان‌سازترین ادیبان لبنان و از پیشگامان مکتب...

خاطرات آبله‌رو اثری از میخائیل نعیمه و ترجمه‌ی صالح بوعذار

در ابتدا و قبل از پرداختن به موضوعات کتاب، آنچه بیش از هر چیز می‌تواند حائز اهمیت نقد باشد، بحث ترجمه است. بی‌شک برای جامعه‌ی ادبی یک کشور، مترجمان، معرفان آثار جهانی به شمار می‌روند و مترجم به...