در رویای نخبه سالاریِ غیرآریستوکراتیک

مشخصه ی نظام های اشرافیِ پیشین، انحصار قدرت و مناصب حکومتی به قشر اشراف یا به اصطلاح به نخبگان اشرافی بود که آن ها را نخبگان حکومتی نیز می گفتند. نظام نخبه سالاری اشرافی یا نظام آریستوکراتیک، از آن...