کلبک اثری متفاوت در حوزه ادبیات فارسی

نویسنده: شط پرس نیره موسوی اولین کتاب خود را با نام شبی در کاخ در سال ۹۳ به چاپ رساند وسه اثر دیگر را به نام های نیم قرن واندی تنهایی، برای عاشقی هیچگاه دیر نیست و زوال تدریجی یک زن را در سال های...