نقدی بر رستگاری در شاوشنگ

نویسنده: عبد العالی ناصری "اندی دوفرین" معاون بانک پورتلند به اتهام قتل همسر و دوست آن در سال 1946 به حبس ابد محکوم و به زندان شاوشنگ ایالت اوهایو فرستاده شد. تمام شواهد و قرائن حکایت از آن دارد، که...