هستی و موسیقی

جوامعِ امروزه، در جاي جاي اين كرهٔ پهناورِ خاكي، گرايشِ فراوانی به موسيقي دارند. در این زمانه ، موسيقي كاربردي بنیادین به خود گرفته، به نحوي كه در هر كجا باشيم و در هر شرايطي،صداي موسيقي به شيوه هاي...