جهان پس از کرونا

ویروس کرونا پرده ای بود میان انسان پشت پرده و انسان نمایان شده ی امروز ! انسانی که تا پیش از کرونا به فرهنگ و تمدن اش می بالید. به مدنی بودن و شعور بالای انسانی خود افتخار می کرد و هوش خود را سر آمد همه...