گفتمان وفاق؛ به مثابه ی یک نظریه اجتماعی

نویسنده : دکتر محمد حسن علایی (جامعه شناس) در این جستار بر آنیم تا تصویر روشنی از «گفتمان وفاق» به مثابه‌ی یک نظریه اجتماعی ارائه دهیم، حال برگردیم بر سر تبیین مدعای اصلی این جستار و بنابراین...