وقت همدلی و همرایست نه قلدری کودکانه

در دنیای امروز که مشکلات و مسائل زندگی به حدی پیچیده است که هر انسانی در ابتدا در صدد رفع نیازهای خود و خانواده خود بر می آید ، بسیارند نیک اندیشانی که رفاه زندگی دیگری را بر زندگی خود ارجح دانسته و...