یکی از چهره های فرهیخته اهواز قدیم، به رحمت ایزدی پیوست

به گزارش شط پرس "محمود وائلی زاده" یکی از محققین و پژوهشگران شبکه آبیاری دز، به علت کهولت سن درگذشت. ایشان در دوران خدمت کاری خود ریاست اداره توزیع آب شبکه آبیاری دز، مشاور امور آب و کشاورزی شرکت...