علم، ثروتی نامرئی

در راهروها که قدم می زدم، به درون غرفه ها که نگاهی می انداختم، لابه لای انبوه کتاب های کم و بیش تکراری، به دنبال گمشده ای بودم که بی شک جای خالیش در نمایشگاه بسیار محسوس بود. کتاب های رمان را یکی پس...