کودک کار پدیده‌ای بعد از صنعتی شدن

نویسنده: ندا مشرف پور، پژوهشگر علوم اجتماعی اگر کمی به اطرافمان توجه کنیم، به سادگی تعداد زیادی کودک را در سطح شهر در حال فروش فال یا پاک کردن شیشه و یا گدایی می‌بینیم. لازم نیست سوار ماشین چند صد...