نخل در غربت (راوی نخل متولد شد)

عدنان  غریفی، متولد۱۲ خرداد ۱۳۲۳ درمحمره / خرمشهر که اکنون بیش از سه دهه است در هلند با همسر و دو فرزندش «سامی» و«علی» زندگی می کند. غریفی درد هه ی چهل همراه با«زنده یاد منصور خاکسار»، «ناصرمؤذن»،...